- to

crowd of people

Share what it means to you to live in a Repeat Offender Program property

Do you live at a Repeat Offender Program (ROP) property? Join us on Wednesday, December 18 (or Monday, December 16) to share your experience. Interpreters, refreshments and child activities available. 

If you are unable to attend, please take our online survey: publicinput.com/ROPEvaluation

The City of Austin is committed to compliance with the Americans with Disabilities Act. Reasonable modifications and equal access to communications will be provided upon request. For assistance please contact (512) 974-3256 or Relay Texas 7-1-1.


Comparte tu opinión acerca de que significa para ti vivir en una propiedad con ofensas de código reincidentes

¿Vives en una propiedad con ofensas de código reincidentes? Únase a nosotros el miércoles 18 de diciembre (o el lunes 16 de diciembre) para compartir tu experiencia. Intérpretes, refrescos y actividades para niños disponibles.

Si no puedes atender, toma la encuesta en línea: publicinput.com/ROPEvaluation

La Ciudad de Austin se compromete a cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Se proporcionarán modificaciones razonables y acceso equitativo a comunicaciones según sean requeridas. Para obtener ayuda, comuníquese con (512) 974-3256 o Relay Texas 7-1-1.


Chúng tôi muốn nghe từ bạn

Nếu nhà bạn thuê vi phạm quy định thành phố, hãy đến chia sẻ trải nghiệm. Tham gia với chúng tôi vào Thứ Tư, ngày 18 tháng 12 (hoặc Thứ Hai ngày 16 tháng 12) để chia sẻ kinh nghiệm của bạn. Có thông dịch viên phục vụ đồ ăn nhẹ và hoạt động cho trẻ em.

Nếu không đến được, xin làm khảo sát này trên mạng: publicinput.com/ROPEvaluation

Thành Phố Austin cam kết tuân thủ Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật. Thành phố có thể thực hiện các điều chỉnh hợp lý và tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận thông tin ấn phẩm và giao tiếp nếu yêu cầu.  Nếu cần trợ giúp, vui lòng liên lạc (512) 974-3256 hoặc Dịch Vụ Tiếp  m Texas (Relay Texas) 7-1-1.

Virginia L. Brown Recreation Center
7500 Blessing Ave
Austin, TX 78752
United States