ንጡፍ ማእከል ሓበሬታ ህጹጽ እዋን

ኣብ እዋን ሓደጋ ወይ ህጹጽ ኩነታት፡ ካብ ከተማ ኦስቲንን ትራቪስ ካውንቲን ብዛዕባ እቲ ንማሕበረሰብና ዝጸሉ ሓደጋን ንዓኻን ንእትፈትውዎም ሰባትን ውሑስ ንምግባር ክትወስዱ ዘለኩም ቅልጡፍ ስጉምትታትን እዋናዊ ወግዓዊ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ገጽ ተወከሱ። ኣብ እዋን ቅልውላው ብቕልጡፍ ክትረኽቦ ምእንቲ፡ ነቲ ናብዚ ገጽ ዝወስድ ሊን ምልክት ምግባር ኣብ ግምት ኣእቱ። ንኦስቲን HSEM ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም፤

ትዊተ - @AustinHSEM

ፈስ ቡ - @AustinHSEM

 

ንህጹጽ ኩነታት ሕጂ ተዳለዉ

ኣብ እዋን ዓቢ ህጹጽ ኩነታት ንነብስኻ ክትከላኸለሉ እትኽእል ዝበለጸ መገዲ፡ ቅድሚ ምፍጻሙ ነዊሕ እዋን ውጥን ድሕነት፡ ቀረብን ወሳኒ ሓበሬታ ምርካብን ምህላው እዩ። ንህጹጽ መጠንቀቕታታት ንምምዝጋብ ኣብ ReadyCentralTexas.org ተወከሱ፣ ከምኡ’ውን ንነብስኻ ኣብ መጻኢ ካብ ሓደጋታት ብዝያዳ ክትድሕንን ብቕልጡፍ ክትሓዊን ንምሕጋዝ ሎሚ እንታይ ክትገብር ከም እትኽእል ፍለጥ።

 

ኣብ ግዝኣት ቴክሳስ መዝገብ ህጹጽ ሓገዝ 


ኣብ መዝገብ ህጹጽ ሓገዝ ግዝኣት ቴክሳስ (STEAR) ተመዝገቡ። ንስኻ፡ ኣባል ስድራቤትካ ወይ ዓርክኻ ኣብ እዋን ህጹጽ ፍጻመ ተወሳኺ ሓገዝ ዝሓትት ሕክምናዊ ኩነታት፡ ናይ ምንቅስቓስ ድሌታት፡ ወይ ናይ ምርኻብ ድሌታት እንተሃልዩካ ንSTEAR ተመዝገብ።

ናይ ረዲ ሰንትራል ተክሳስ መተግበሪ የውርዱ

ቤት ጽሕፈት ድሕነት ሃገርን ምሕደራ ህጹጽ እዋንን ከተማ ኦስቲንን ቤት ጽሕፈት ምሕደራ ህጹጽ እዋንን ትራቪስ ካውንቲን ብምትሕብባር ንህጹጽ ድልውነት ዝኸውን ሞባይል ኣፕ ኣዋፊሮም ኣለዉ።

ናይ ረዲ ሰንትራል ተክሳስ መተግበሪ አዞም ዝስዕቡ ግልጋሎት ይህብ:

  1. ናይ ዜና ሓድሽ ሓበሬታን መጠንቀቕታታትን
  2. ናይ ድልውነት ጸጋታት
  3. ዘድልየካ ነገራት ከምዘለካ ንምርግጋጽ ዝሕግዙ ናይ ህጹጽ እዋን ውጥን መፈተሺ ዝርዝር

እዚ ኣፕ ኣብ ኣንድሮይድን ኣይኦኤስን ዝቐርብ ኮይኑ፡ ንምውራድን ንምጥቃምን ብነጻ እዩ።

 

ኩነታት

ዝተጥቕሰ ህሉው መጠንቀቕታ የለን

 

Updated 2:59 p.m. 04/08/2024