Americans with Disabilities Act
Public Notice

The City of Austin does not discriminate on the basis of disability in its programs, services, activities and employment practices.

If you need auxiliary aids and services for effective communication (such as a sign language interpreter, an assistive listening device or print material in digital format) or a reasonable modification in programs, services or activities, please make your request to the program or service provider, or the City of Austin representative over the program or service.

You may make your request orally, by phone, email, or by using the Accommodation Request Form below.

You may also contact the City of Austin ADA Coordinator:

David Ondich |  ada@austintexas.gov  | (512) 974-3256

This notice is available in alternative formats and languages upon request.

 

Reasonable Accommodations Request Form

You may download and print a PDF version of the request form (135KB). You can submit it via email to ada@austintexas.gov or mail it to:

City of Austin ADA Office
505 Barton Springs Road
Suite 700
Austin, TX
78704

Or you can fill out the online form below. Click "Submit Form" to submit your request.


 


ADA Complaints

A grievance procedure is available to resolve complaints. You may contact the Office of Civil Rights to discuss and file a complaint:

officeofcivilrights@austintexas.gov

Tel: (512) 974-3451 | Fax: (512) 974-3278

You may also download and print a PDF version of the complaint form (174KB). You can submit it via email to officeofcivilrights@austintexas.gov or mail it to:

City of Austin ADA Office
505 Barton Springs Road
Suite 515
Austin, TX
78704

Ley de Estadounidenses con Discapacidades

Aviso público

 

La Ciudad de Austin no discrimina por discapacidad en sus programas, servicios, actividades y prácticas de empleo.

Si necesita asistencia o servicios auxiliares para una comunicación efectiva (por ejemplo, un intérprete de lengua de señas, un dispositivo de asistencia auditiva o imprimir materiales en formato digital) o una modificación razonable en los programas, servicios a actividades, por favor, haga su solicitud al proveedor del programa o servicio, o al representante de la Ciudad de Austin para el programa o servicio.

Puede hacer su solicitud verbalmente, por teléfono, correo electrónico o usando el Formulario de solicitud de adaptación

También puede comunicarse con el Coordinador de la ADA de la Ciudad de Austin.

David Ondich |  ada@austintexas.gov  | (512) 974-3256

 

Contamos con un procedimiento de reclamo para resolver denuncias. Puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles para discutir y presentar una denuncia.

Officeofcivilrights@austintexas.gov

Tel: (512) 974-3451 Fax: (512) 974-3278

 

Este aviso está disponible en formatos e idiomas alternativos a solicitud.

《美国残疾人法案》

公告

 

Austin市在其各项计划、服务、活动和就业实践中严禁基于残疾的歧视。

如果您在各项计划、服务或活动中需要辅助设施和服务(如手语翻译、助听设备或数字化格式的印刷材料)或合理的照顾,请向计划或服务提供者或Austin市负责计划或服务的代表提出申请。

您可以通过口头、电话、电子邮件或使用便利安排申请表 提出申请。

您也可以联系AustinADA协调员。

David Ondich |  ada@austintexas.gov  | (512) 974-3256

 

可通过申诉程序解决投诉问题。您可以联系民权办公室(Office of Civil Rights)讨论并提出投诉。

Officeofcivilrights@austintexas.gov

电话:(512) 974-3451 传真:(512) 974-3278

 

本通知可应要求以其他格式和语言提供。

Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA)

Thông Báo Công Cộng

 

Thành phố Austin không phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ, hoạt động và quy trình tuyển dụng của mình.

Nếu quý vị cần dịch vụ hỗ trợ để giao tiếp hiệu quả (chẳng hạn như phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, thiết bị trợ thính hoặc tài liệu in ở định dạng kỹ thuật số) hoặc cần thay đổi hợp lý trong các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động, vui lòng gửi yêu cầu của quý vị tới đơn vị cung cấp chương trình hoặc dịch vụ hoặc đại diện của Thành phố Austin.

Quý vị có thể gửi yêu cầu bằng lời, qua điện thoại, email hoặc bằng cách sử dụng Biểu mẫu Yêu cầu Sắp xếp Hỗ trợ.

Quý vị cũng có thể liên hệ với Điều phối viên ADA của Thành phố Austin.

David Ondich |  ada@austintexas.gov  | (512) 974-3256

 

Có một quy trình giải quyết khiếu nại để giải quyết các khiếu nại. Quý vị có thể liên hệ với Văn phòng Quyền Dân sự để thảo luận và nộp đơn khiếu nại.

Officeofcivilrights@austintexas.gov

Điện thoại: (512) 974-3451 Fax: (512) 974-3278

 

Thông báo này có sẵn ở các định dạng và ngôn ngữ khác theo yêu cầu.

 

قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة

إخطار عام

 

لا تمارس مدينة أوستن التمييز على أساس الإعاقة في برامجها وخدماتها وأنشطتها وممارسات التوظيف.

إذا كنت بحاجة إلى أدوات مساعدة وخدمات للتواصل الفعال (مثل مترجم لغة الإشارة أو جهاز استماع مساعد أو مواد مطبوعة بتنسيق رقمي) أو تعديل معقول في البرامج أو الخدمات أو الأنشطة، فيرجى تقديم طلبك إلى البرنامج أو الخدمة المزود أو ممثل مدينة أوستن فيما يتعلق بالبرنامج أو الخدمة.

يمكنك تقديم طلبك شفهيًا، أو عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو باستخدام نموذج طلب السكن.

يمكنك أيضًا الاتصال بمنسق ADA بمدينة أوستن.

ديفيد أونديتش | ada@austintexas.gov  | (512) 974-3256

 

يتوفر إجراء التظلم لحل الشكاوى. يمكنك الاتصال بمكتب الحقوق المدنية لمناقشة وتقديم شكوى.

Officeofcivilrights@austintexas.gov

الهاتف: (512) 974-3451 الفاكس: (512) 974-3278

 

هذا الإخطار متاح بتنسيقات ولغات بديلة عند الطلب.

 

 

미국장애인법(ADA)

공지

 

오스틴시는 프로그램, 서비스, 활동 및 고용 관행에서 장애를 이유로 차별하지 않습니다.

효과적인 의사소통을 위해 보조적 지원과 서비스(: 수화 통역사, 청취 보조 장치 또는 디지털 형식의 인쇄 자료)가 필요하거나 프로그램, 서비스 또는 활동의 합리적 수정이 필요한 경우 프로그램 / 서비스 제공자에게 요청하거나 오스틴시 담당자에게 그러한 프로그램 / 서비스를 요청할 수 있습니다.

구두, 전화, 이메일 또는 편의 요청 양식 을 사용하여 요청할 수 있습니다.

또한 오스틴시 ADA 코디네이터에게 연락할 수도 있습니다.

David Ondich |  ada@austintexas.gov  | (512) 974-3256

 

불만 해결을 위해 민원 절차를 이용할 수 있습니다. 민권실에 연락하여 불만 사항을 접수할 수 있습니다.

Officeofcivilrights@austintexas.gov

전화: (512) 974-3451 팩스: (512) 974-3278

 

본 공지는 요청 시 대체 언어와 형식으로 제공됩니다.

Loi sur les Américains handicapés

Avis public

 

La ville d'Austin ne pratique aucune discrimination fondée sur le handicap dans ses programmes, services, activités et pratiques d'emploi.

Si vous avez besoin d'aides et de services auxiliaires pour une communication efficace (tels qu'un interprète en langue des signes, un dispositif d'aide à l'écoute ou des documents imprimés en format numérique) ou d'une modification raisonnable des programmes, services ou activités, vous pouvez en faire la demande au fournisseur du programme ou du service, ou au représentant de la ville d'Austin dans le cadre du programme ou du service.

Vous pouvez faire votre demande oralement, par téléphone, par courrier électronique ou en utilisant le formulaire de demande de logement.

Vous pouvez également contacter le coordinateur pour l'ADA de la ville d'Austin.

David Ondich | ada@austintexas.gov | (512) 974-3256

 

Une procédure de règlement des griefs est disponible pour résoudre les plaintes. Vous pouvez contacter le bureau des droits civils pour discuter et déposer une plainte.

Officeofcivilrights@austintexas.gov

Tél. : (512) 974-3451 Fax : (512) 974-3278 

विकलांग अमेरिकी अधिनियम (Americans with Disabilities Act)

सार्वजनिक नोटिस

 

ऑस्टिन शहर अपने कार्यक्रमों, सेवाओं, गतिविधियों और रोजगार प्रथाओं में विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

यदि आपको प्रभावी संचार के लिए अतिरिक्त सहायता और सेवाओं (जैसे सांकेतिक भाषा दुभाषिया, सहायक श्रवण उपकरण या डिजिटल प्रारूप में मुद्रित सामग्री) या कार्यक्रमों, सेवाओं या गतिविधियों में उचित संशोधन की आवश्यकता है, तो कृपया कार्यक्रम या सेवा से अपना अनुरोध कर सकते हैं। प्रदाता, या कार्यक्रम या सेवा पर ऑस्टिन शहर का प्रतिनिधि।

आप अपना अनुरोध मौखिक रूप से, फ़ोन द्वारा, ईमेल द्वारा या सुविधा अनुरोध फ़ॉर्म का उपयोग करके कर सकते हैं।

आप ऑस्टिन शहर के एडीए समन्वयक (City of Austin ADA Coordinator). से भी संपर्क कर सकते हैं।

David Ondich |  ada@austintexas.gov  | (512) 974-3256

 

शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत प्रक्रिया उपलब्ध है। आप चर्चा करने और शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिक अधिकार कार्यालय (Office of Civil Rights) से संपर्क कर सकते हैं।.

Officeofcivilrights@austintexas.gov

Tel: (512) 974-3451 Fax: (512) 974-3278

यह सूचना अनुरोध पर वैकल्पिक प्रारूपों और भाषाओं में उपलब्ध है।