Candidate Forums - Tiếng Việt

English | Español | Tiếng Việt | 简体中文

Thành phố Austin, Ủy Ban Đánh Giá Đạo Đức của Thành phố, và Liên Minh Nữ Cử Tri Khu Vực Austin tài trợ cho các Diễn Đàn Ứng Cử Viên Hội Đồng Thành Phố cho các Ứng Cử Viên tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới.

Diễn Đàn Ứng Cử Viên Được Điều Phối

Trong năm 2022, Thành Phố Austin đã tài trợ cho các Diễn Đàn Ứng Viên Hội Đồng Thành Phố để tìm hiểu thêm về các ứng viên tranh cử vào vị trí trống trong Hội Đồng Thành Phố. Quý vị có thể xem các diễn đàn đó trong kho lưu trữ ATXN.TV tại đây.

Thông tin về các cuộc bầu cử vào năm 2023 sẽ được công bố.

Các sự kiện diễn đàn ứng cử viên này sẽ là cơ hội để các cư dân Austin lắng nghe các ứng viên bày tỏ quan điểm của họ để các cư dân có thể hiểu quan điểm và cách nhìn của các ứng viên và đưa ra quyết định bỏ phiếu sáng suốt. 

Đối với các yêu cầu thông dịch ngôn ngữ bổ sung, hãy gọi tổng đài 3-1-1. Để biết quý vị ở Địa Hạt Hội Đồng Thành Phố nào, truy cập AustinTexas.gov/Government. Để biết thêm thông tin về quy trình bầu cử, truy cập vào trang AustinTexas.gov/Elections.

Các ứng cử viên có thắc mắc về quy trình này có thể gửi e-mail cho nhân viên Thành phố.

Xin quý vị truy cập vào trang VoteTexas.org để biết thông tin về địa điểm bỏ phiếu và bỏ phiếu sớm. 

Phiếu phầu