Candidate Forums - Tiếng Việt

English | Español | Tiếng Việt | 简体中文

Thành phố Austin và Ủy Ban Đánh Giá Đạo Đức của Thành phố sẽ tài trợ cho một diễn đàn ứng cử viên trực tiếp cho các Cuộc Bầu Cử Chung Cuộc cho các Chức Vụ Hội đồng Thành phố Địa Hạt 3, Địa Hạt 5, và Địa Hạt 9, và Thị Trưởng. Diễn đàn sẽ được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 30 tháng Mười Một, 2022, bắt đầu lúc 6 giờ chiều.

Các Diễn Đàn Ứng Cử Viên Được Điều Phối

Liên Đoàn Nữ Cử Tri Khu Vực Austin sẽ điều phối diễn đàn ứng cử viên cho cuộc bầu cử chung cuộc vào ngày 30 tháng Mười Một, 2022. Thủ tục bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử chung cuộc sẽ bắt đầu vào Thứ Năm, ngày 1 tháng Mười Hai đến Thứ Tư, ngày 9 tháng Mười Hai với ngày bầu cử chung cuộc vào Thứ Ba, ngày 13 tháng Mười Hai, năm 2022. Để biết thông tin về địa điểm bỏ phiếu và bỏ phiếu sớm, nhấp vào đây

Các sự kiện Diễn Đàn Ứng Cử Viên sẽ là cơ hội để các cư dân Austin lắng nghe các ứng viên bày tỏ quan điểm của họ để các cư dân có thể hiểu quan điểm và cách nhìn của các ứng viên và đưa ra các quyết định bỏ phiếu sáng suốt.  Ứng cử viên được bầu làm thị trưởng sẽ phục vụ nhiệm kỳ hai năm.  Mỗi thành viên hội đồng được bầu sẽ phục vụ nhiệm kỳ bốn năm.

Dưới đây là thông tin chi tiết cho từng Diễn đàn ứng cử viên chung cuộc; và mỗi diễn đàn có thể được xem trực tiếp, trực tuyến, trên sóng vô tuyến, hoặc qua điện thoại.  

» Cuộc Bầu Cử Chung Cuộc: Thứ Tư, ngày 30 tháng Mười Một, lúc 6 giờ chiều tại Phòng Hội Đồng Tòa Thị Chính (301 W. 2nd St.)
            Địa Hạt 3 – 6:00pm                  José Velázquez và Daniela Silva
            Địa hạt 5 – 6:45pm                  Ryan Alter và Stephanie Bazan
            Địa hạt 9 – 7:30pm                  Zohaib “Zo” Qadri và Linda Guerrero
            Thị Trưởng – 8:15pm               Thị Trưởng:  Celia Israel và Kirk Watson

Gửi câu hỏi cho các Diễn Đàn qua email tới địa chỉ forum@lwvaustin.org hoặc gọi 512-451-6710.

Cộng đồng có thể theo dõi diễn dàn trực tiếp tại ATXN.TV (Tiếng Anh&Tiếng Tây Ban Nha), Truyền hình cáp đài 6, AT&T U-Verse đài 99, và trên các ứng dụng truyền phát trực tuyến. Cũng có thể nghe diễn đàn trực tiếp trên KAZI FM 88.7 và qua điện thoại bằng tiếng Anh, tiếng Tây ban nha, tiếng Quan Thoại, và tiếng Việt (Gọi số 1-855-756-7520 số máy nhánh 83464# cho tiếng Anh, 83465# cho tiếng Tây ban nha, 83466# cho tiếng Quan Thoại, hoặc 83467# cho tiếng Việt).

Đối với thông dịch ngôn ngữ khác không được cung cấp cho diễn đàn, vui lòng gọi tổng đài Austin 3-1-1 để yêu cầu có thông dịch viên 5 ngày làm việc trước diễn đàn mà quý vị muốn tham dự. Để biết quý vị ở Địa Hạt Hội Đồng Thành Phố nào, truy cập vào trang AustinTexas.gov/Government. Để biết thêm thông tin về quy trình bầu cử, truy cập vào trang AustinTexas.gov/Elections.

Các ứng cử viên có thắc mắc về quy trình này có thể truy cập vào trang web Các Nguồn Trợ Giúp Cho Ứng Cử Viên hoặc gửi e-mail cho nhân viên Thành phố.

Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên

Để xem các bài phát biểu dài 5 phút được ghi lại của ứng cử viên Hội đồng Thành phố theo Địa Hạt, hãy bấm vào các liên kết bên dưới:

Hướng Dẫn Cử Tri LWVAA / Bảng Câu Hỏi Ứng Cử Viên

Sau đây liên kết đến hướng dẫn cử tri/ bảng câu hỏi ứng cử viên của Liên đoàn Nữ Cử Tri Khu vực Austin. Thông tin về ứng cử viên Hội đồng và Thị Trưởng nằm trên các trang 32-39.

Hướng dẫn Cử Tri LWV-AA bao gồm các ứng cử viên hội đồng (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quảng đông, và tiếng Việt)

Các Diễn Đàn Ứng Cử Viên Được Điều Phối Trước Đó

Dưới đây là thông tin chi tiết và các liên kết được ghi lại đường dẫn đến các diễn đàn ứng cử viên có điều phối được tổ chức vào mùa thu năm 2022.

» Địa Hạt 1: Thứ Năm, ngày 8 tháng Chín, lúc 6 giờ chiều tại Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Người Mỹ Gốc Á Châu (8401 Cameron Road)
» Địa Hạt 3: Thứ Năm, ngày 6 tháng Mười, lúc 6 giờ chiều tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cao Niên Conley-Guerrero (808 Nile St.)
»
Địa Hạt 5: Thứ Năm, ngày 22 tháng Chín, lúc 6 giờ chiều tại Trung Tâm Hoạt Động Cao Niên Phía Nam Austin (3911 Menchaca Road)
»
Địa Hạt 8: Thứ Năm, ngày 22 tháng Chín, lúc 7 giờ 30 chiều tại Trung Tâm Hoạt Động Cao Niên Phía Nam Austin (3911 Menchaca Road)
»
Địa Hạt 9: Thứ Năm, ngày 20 tháng Mười, lúc 6 giờ chiều tại Phòng Hội Đồng Tòa Thị Chính (301 W. 2nd St.)
»
Thị Trưởng: Thứ Năm, ngày 20 tháng Mười, lúc 7 giờ 30 chiều tại Phòng Hội Đồng Tòa Thị Chính (301 W. 2nd St.)  

Phiếu phầu