iSpeak Austin Tiếng Việt  |  Các Tài Nguyên iSpeak Austin  |  Các Nguồn Tài Liệu Bổ sung iSpeak Austin  |  Nhận xét & Khiếu nại  |  Chính Sách Truy Cập Ngôn Ngữ

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Hands reaching out to create a circle

Các Lớp Tiếng Anh Miễn Phí

Các Lớp Tiếng Anh Miễn Phí

Các Dịch Vụ Di Trú

Dịch vụ pháp lý American Gateways

Các Dịch Vụ Di Trú

Dịch vụ cho Người tị nạn của Texas

Catholic Charities of Central Texas

      Các Dịch Vụ Tư Vấn

      Ứng Phó với Thiên Tai

      Ổn Định Tài Chính

      Dịch Vụ Di Trú Pháp Lý

      Chương trình mang thai & nuôi dạy con cái

      Dịch vụ cho Cựu chiến binh

 

Hỗ trợ dịch thuật Speech bubble with an A in it and another with a Chinese A indicating translation

Google Translate App for iPhone

Google Translate App for Android

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Google Translate là chương trình dịch thuật do máy tạo ra và do đó không chính xác 100%. Nó được sử dụng tốt nhất cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày (đọc thực đơn, v.v.) chứ không phải để dịch các thông tin quan trọng.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ dịch thuật và thông dịch, vui lòng gửi email cho Người quản lý Chương trình Tiếp cận Ngôn ngữ cho Thành phố Austin hoặc gọi 512-974-6004