iSpeak Austin Tiếng Việt  |  Các Tài Nguyên iSpeak Austin  |  Các Nguồn Tài Liệu Bổ sung iSpeak Austin  |  Nhận xét & Khiếu nại  |  Chính Sách Truy Cập Ngôn Ngữ

Legal banner for the City of Austin's Language Access Policy

MỤC ĐÍCH

Thành phố Austin cam kết tuân thủ chính sách chính phủ cởi mở và cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng. Điều này bao gồm việc nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các dịch vụ của Thành phố và thông tin về các dịch vụ đó được cung cấp theo cách mà người dân có thể tiếp cận, phù hợp và kịp thời. Chính sách này được thiết kế nhằm thiết lập một giao thức biên dịch và phiên dịch trên toàn thành phố nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với các dịch vụ của Thành phố cho những cá nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế.

CHÍNH SÁCH

Thành phố cam kết sử dụng các biên dịch viên có năng lực, được đào tạo và nhạy bén về văn hóa. Các sở, ban, ngành của thành phố nên thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để áp dụng các chính sách này bất cứ khi nào có thể áp dụng cho hoạt động của họ:

I)            Kho Tài Liệu

Văn phòng Truyền thông và Thông tin Công cộng (CPIO) sẽ duy trì một nguồn tài nguyên mạng nội bộ gồm các tài liệu đã được dịch hiện có, cũng như bản dịch của các thuật ngữ thường được sử dụng như tên bộ phận và phòng ban chính thức, các khởi xướng chính, chức danh nhân viên và thuật ngữ bộ phận thường dùng. Tài nguyên này sẽ được chia sẻ cho các bộ phận riêng lẻ có thể truy cập và cập nhật khi cần thiết.

II)           Các Thông báo Khẩn cấp

a)    Trong trường hợp khẩn cấp khi hệ thống gọi ngược lại tổng đài 911 hoặc các hệ thống gọi khác được triển khai, Thành phố sẽ cung cấp tùy chọn trực tiếp để nhận tin nhắn bằng tiếng Tây Ban Nha. Thành phố sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để cung cấp thông điệp bằng các ngôn ngữ bổ sung, hoặc cung cấp hướng dẫn cuộc gọi để nhận được thông báo đầy đủ bằng các ngôn ngữ khác

b)   Các tài liệu và thông điệp quan trọng được phân phối tới công chúng trong quá trình ứng phó khẩn cấp, bao gồm cả những tài liệu và thông điệp được phát tán qua mạng xã hội, sẽ được cung cấp bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Nếu 5% dân số trong khu vực bị ảnh hưởng bao gồm một nhóm ngôn ngữ cụ thể khác (1), thì Thành phố sẽ có nỗ lực hợp lý để cung cấp thông điệp bằng ngôn ngữ đó.

(1) Được xác định bởi Điều tra dân số Hoa Kỳ gần đây nhất hoặc Dữ liệu CommunitySurvey_v của Hoa Kỳ.

III)         Thông Dịch

a)    Các Sở, ban, ngành thành phố tổ chức các cuộc họp cộng đồng nên thông báo trước cho công chúng rằng có thể cung cấp thông dịch viên tại cuộc họp nếu Thành phố nhận được yêu cầu năm ngày làm việc trước khi sự kiện diễn ra. Nếu nhận được yêu cầu, bộ phận tổ chức chính sẽ có nỗ lực hợp lý để đảm bảo có một thông dịch viên đủ tiêu chuẩn.

b)   Đối với các yêu cầu được đưa ra trước ít hơn năm ngày, bộ phận lãnh đạo sẽ quyết định xem có thể thực hiện các điều chỉnh hay không.

c)    Nếu một cuộc họp hoặc sự kiện nhắm mục tiêu cụ thể đến một cộng đồng hoặc nhóm dân cư tập trung đông người nói tiếng nước ngoài, bộ phận tổ chức chính sẽ có nỗ lực hợp lý để đảm bảo có một thông dịch viên có trình độ bằng ngôn ngữ thích hợp.

d)   Các Sở, ban, ngành Thành phố, theo quyết định riêng của họ, có thể cung cấp thông dịch viên thường xuyên hơn mức yêu cầu trong chính sách này.

IV)         Đường dây Ngôn Ngữ

a)    Tổng Đài 311 thành phố Austin sẽ duy trì hợp đồng cho các dịch vụ đường dây ngôn ngữ. Các bộ phận thành phố cần hỗ trợ giải đáp thắc mắc bằng ngoại ngữ qua điện thoại vui lòng liên hệ 311 để được hỗ trợ thực hiện các nhu cầu đó.

V)          Dịch Thuật

a)    CPIO sẽ tiến hành quy trình sơ tuyển hai năm một lần cho các dịch vụ dịch thuật và cung cấp danh sách các nhà cung cấp đủ điều kiện sơ tuyển cho những người tìm kiếm dịch vụ dịch thuật. Việc sơ tuyển sẽ dựa trên cả kỹ năng chuyên môn và năng lực văn hóa phù hợp.

b)   Các bản dịch có tính chất phức tạp, ràng buộc về mặt pháp lý và / hoặc kỹ thuật và các bản dịch được yêu cầu bởi luật hiện hành, nên được thực hiện bởi các biên dịch viên chuyên nghiệp trong bất kỳ trường hợp nào mà nhân viên phòng ban song ngữ có kiến thức kỹ thuật cụ thể không có mặt hoặc không thể thực hiện được.

VI)         Quan hệ đối tác

a)    Mặc dù có bất kỳ bài báo hoặc yêu cầu nào được nêu trong chính sách này, các phòng ban có thể có cơ hội hợp tác với các nhóm cộng đồng hoặc các cơ quan khác để cung cấp dịch vụ dịch thuật trong các trường hợp cụ thể. Trong phạm vi mà các quan hệ đối tác này đáp ứng các yêu cầu về tính chính xác và ảm hiểu văn hóa, các bộ phận không bị cấm tìm kiếm các thỏa thuận thay thế như vậy.

VII)        Trách nhiệm giải trình

a)    CPIO sẽ thu thập các ý kiến phản hồi và nhận xét từ nhân viên, cộng đồng người nhập cư và người tị nạn, và các nhà thầu biên dịch và phiên dịch hàng năm về tính hiệu quả của chính sách này.

b)   Thành phố sẽ định kỳ xem xét chính sách này và thực hiện các điều chỉnh, nếu thích hợp, dựa trên sự thay đổi nhân khẩu học và các yếu tố khác.

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Đối với mục đích của chính sách này, các định nghĩa sau đây nên được áp dụng:

Trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP)

Một người có trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP) không thể nói, đọc, viết hoặc hiểu ngôn ngữ tiếng Anh ở mức độ cho phép người đó tương tác hiệu quả với Thành phố.

Các cá nhân giao tiếp bằng Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ được bao gồm trong định nghĩa này, mặc dù các luật và quy định khác của Liên bang như Đạo luật Người Mỹ khuyết tật được áp dụng và nên được xem xét riêng.

Dịch Thuật

Dịch thuật là việc chuyển đổi giao tiếp bằng văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác dưới dạng văn bản. Bản dịch chính xác là bản dịch chuyển tải được ý định và ý nghĩa thiết yếu của văn bản gốc.

Thông dịch

Thông dịch là sự thể hiện bằng miệng của một thông điệp được nói từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, giữ nguyên ý định và ý nghĩa của thông điệp gốc.

Kho tài liệu

Kho lưu trữ tài liệu là một nguồn tài nguyên nội bộ bao gồm thông tin liên quan đến các bản dịch và phiên dịch. Kho tài liệu là một tài liệu sống sẽ phát triển với sự cộng tác của người dùng.

Đường Dây Ngôn Ngữ

Đường dây ngôn ngữ là một dịch vụ thông dịch thương mại được truy cập qua điện thoại.

Thông tin quan trọng

Thông tin này có thể có ý nghĩa về sự sống và cái chết, chẳng hạn như thông báo phản ứng khẩn cấp, hoặc có thể cần thiết để vận hành hiệu quả các dịch vụ của Thành phố. Thông tin quan trọng có thể được trình bày bằng văn bản hoặc bằng lời nói.

Các Ngôn Ngữ Chính

Các ngôn ngữ chính là những ngôn ngữ khác với tiếng Anh được số lượng lớn cư dân Austin nói ở nhà nhiều nhất, dựa trên dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số Liên bang (2).

Ở Austin, tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ được nói nhiều nhất sau tiếng Anh. Tuy nhiên, có nhiều ngôn ngữ khác được nói ở miền Trung Texas. Các ngôn ngữ phổ biến nhất (ngoài tiếng Anh) được nói ở Austin là:

•            Tiếng Tây Ban Nha (25,7%)

•            Tiếng Hoa (1.3%)

•            Tiếng Việt (0,8%)

•            Tiếng Hàn (0,5%)

•            Tiếng Hin-đu (0,5%)

Vì mục đích của chính sách này, các bản dịch tiếng Tây Ban Nha phải phù hợp về mặt văn hóa với hình thức ngôn ngữ chủ yếu được sử dụng ở Miền Trung Texas.

(2) Ước tính 5 năm của Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ 2012, Bảng B1600], Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ.

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

•            Phòng Truyền thông và Thông tin Công cộng

o     Thiết lập và duy trì cơ sở hạ tầng Web để luu trữ Kho Tài Liệu.

o     Thiết lập và duy trì một danh sách các nhà cung cấp dịch thuật và phiên dịch chuyên nghiệp đã đủ điều kiện và được tòa án chứng nhận.

o     Cung cấp một số lượng hạn chế thiết bị nghe hỗ trợ để thông dịch trực tiếp, có sẵn để các phòng ban mang ra sử dụng.

o     Làm việc với các phòng ban, nếu cần, để tìm kiếm các quan hệ đối tác để chia sẻ các dịch vụ dịch thuật và phiên dịch.

o     Tiến hành quy trình lấy ý kiến phản hồi định kỳ về hiệu quả của chính sách.

 

•            Tất cả các phòng ban

o     Cung cấp thông tin liên quan cho Kho Tài liệu liên quan đến các bộ phận tương ứng của họ và cập nhật nguồn tài liệu khi cần thiết.

o     Dịch thông tin quan trọng và các tài liệu thích hợp khác sang tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ khác như được nêu trong chính sách này.

CÁC THỦ TỤC VÀ CHÍNH SÁCH KHẮC PHỤC

Không áp dụng.

CÁC BIỂU MẪU

Không